Op deze pagina vindt u:

     • Tarieven logopedie 2022
     • Annuleren van afspraken
     • Richtlijnen Betalingsvoorwaarden

Tarieven Logopedie 2022

Logopedische zorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor logopedie vallen wel onder het eigen risico. Voor 2022 is het eigen risico wettelijk vastgesteld op 385,00 euro. Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie bij kinderen wordt niet verrekend met het eigen risico en is dus gratis.

Voor 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het maximum tarief vastgesteld op 40,53 euro per individuele behandeling logopedie van 30 minuten. Voor 2022 hebben alle zorgverzekeraars wederom besloten om niet de door de NZa vastgestelde tarieven te volgen, maar eigen (lagere) tarieven vast te stellen. Een klein deel van de Zorgverzekeraars vergoed rond de 37,00 euro en een groot deel van de zorgverzekeraars vergoed rond de 30,00 euro (een verschil van 25% met het NZa tarief). Logopediepraktijken hebben de keuze om deze tarieven te accepteren, dan wel de overeenkomst met de desbetreffende zorgverzekeraar te weigeren.

Na rijp beraad heeft onze praktijk besloten om ook voor 2022 contracten aan te gaan met alle zorgverzekeraars, hoewel wij het niet eens zijn met deze (tot 25% lagere) tarieven.

Per 01-01-2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende maximum tarieven vastgesteld die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren, zoals logopedisten die bieden, in rekening kunnen worden gebracht voor prestaties verricht met ingang van 1 januari 2016 (Van toepassing voor zover de prestatie niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar). Deze tarieven worden ook in 2022 door ons gehanteerd.

     • Reguliere individuele behandeling 40,53 euro
     • Internetzitting/telelogopedie 81,06 euro
     • Eenmalig logopedisch onderzoek 81,06 euro
     • Overleg aan derden 40,53 euro
     • Verslaglegging aan derden 40,53 euro
     • Telefonische zitting 20,27 euro
     • Uittoeslag 22,99 euro
     • DTL screening (Directe Toegankelijkheid Logopedie) 20,27 euro

Annuleren van afspraken

Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te worden geannuleerd op telefoonnummer 0571-275294. Wanneer niet minimaal 24 uur van tevoren is geannuleerd en/of u bent uw afspraak vergeten, brengen wij ongeacht de reden, het NZa tarief bij u als cliënt in rekening. In 2022 is dat 20,26 euro per gereserveerde tijd voor een logopedisch consult. U dient deze verzuimrekening binnen 14 dagen te voldoen. Indien de rekening niet voldaan wordt kan de behandeling worden stop gezet. Deze rekening kunt u niet indienen bij uw Zorgverzekeraar. Mocht u problemen hebben met het betalen van een dergelijke rekening dan verzoeken wij u contact op te nemen met de praktijkhouder, Mw. I.H.A.M. Vercoulen. Een betalingsregeling kan in veel gevallen getroffen worden.

Zie ook onze “richtlijnen betalingsvoorwaarden”.